Du skal logge ind for at skrive en note
Pengepolitik

Kontrol over valutaen. I Danmark er valutaen den danske krone, og det er Nationalbanken, som styrer pengepolitikken og bestemmer prisen på danske kroner. Det sker ved, at renten (prisen på danske kroner) sættes op eller ned.

Samtykke

Give tilladelse.

Omfordeling

At staten opkræver skat og bruger pengene til hjælp for de fattige eller hele befolkningen, fx ved at oprette skoler og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Fiskekvoter

En politisk bestemt grænse for hvor meget fiskerne må fange.

Infrastruktur

Veje, broer, fly- og færgeforbindelser som forbinder landet.

BNP

Bruttonationalprodukt er et mål for et lands samlede produktion i en given periode, fx et år eller et kvartal. BNP kan også opgøres pr. indbygger. Det sker ved at dividere det med antallet af indbyggere i landet. Dermed kan det enkelte lands rigdom sammenlignes andre.

Serviceerhverv

Erhverv som udbyder service, fx skoler, sygehuse, banker og supermarkeder.

Produktion

Fx fabrikker og håndværkere, som producerer varer eller videreforarbejder råvarer. I Grønland er det mest udbredte produktionserhverv fiskeindustrien.

Markedsøkonomi

Økonomi, hvor virksomhederne er ejet af privatpersoner eller privatejede selskaber, fx aktieselskaber. Priser på varer reguleres gennem udbud og efterspørgsel.

Ulighed

Stor forskel på de fattiges og riges indkomst og formuer.

Flad skat

Rige og fattige betaler samme procentsats i skat, fx 30% af deres indkomst.

Progressiv skat

De rigeste betaler en højere procentsats end de fattige fx 30% i skat af indkomster under 300.000 kr. og 40 % i skat af over 300.000 kr.

Bæredygtigt

Ressourcer der kun bliver udnyttet i begrænset omfang, således at de ikke går tilbage eller bliver helt udryddet.

Handelsbalancen

Et samlet regnskab for et lands handel. Hvis eksporten er større end importen, er varehandlen positiv, hvis det modsatte er tilfældet, er den negativ.

Gini koefficienten

Et økonomisk mål for fordeling af et lands indkomst eller formue mellem dets indbyggere.

Stagneret

Antallet forbliver på samme niveau.

Overførselsindkomst

Offentlig understøttelse, fx pension, arbejdsløshedsunderstøttelse eller SU.

Urbaniseret samfund

Samfund domineret af byer.

Demografisk udvikling

Udviklingen i befolkningens sammensætning.

Udligningsreform

Reform, som skal sikre, at fattige kommuner får tilført nogle af de rige kommuners skatteindtægter.

Professionshøjskole

Uddannelsesinstitution for mellemlange videregående uddannelser, fx folkeskolelærere og sygeplejersker.

Kandidat

Person der er uddannet på et universitet.

Bemyndigelse

Få overdraget ansvaret.

Oprindeligt folk

Et koloniseret folk, som har bevaret dele af sin oprindelige kultur og levevis.

Kontinentalsoklen

Undersøisk grænse for kontinentets udstrækning i havet.

Arktiske folkeslag

Mennesker der lever i de arktiske egne, dvs. lande der ligger nord for Polarcirklen.

Thulekulturen

Betegnelse for mennesker, der indvandrede til Grønland omkring 1200-tallet.

Eksistensminimum

Det mindste der skal til for at overleve.

Animistisk

Forestillingen om, at alt i naturen har en sjæl.

Boplads

Inuitternes opholdssted, hvor flere familier boede sammen.

Mundtligt overleveret

Når historierne er blevet fortalt videre fra mund til øre.

Samfundsbevarende

At der ikke må ske store forandringer i samfundet.

Påbud

Krav om en bestemt opførsel.

Seance

Lukket sammenkomst, hvor der fx praktiseres åndemaning.

Amulet

Et smykke eller en anden mindre genstand, der menes at have magisk kraft, som hjælper eller beskytter den person, der bærer den.

Misfangst

Når det ikke lykkes at fange de dyr, der er behov for.

Ekstase

Sindstilstand, hvor en person kan komme i kontakt med guddommelige kræfter.

Nordlys

Flakkende grønne eller røde lysstrimler, der bølger hen over nattehimmelen. Nordlys opstår, når solvinden er kraftigere end normalt.

Retlede

At hjælpe folk på rette vej.

Indavl

Når personer, der er nært beslægtede, får børn sammen.

Missionærer

Personer der rejser ud i verden med det formål at omvende andre til deres tro.

Sekularisering

Adskillelse af kirke og stat.

Helligånd

Guds kraft, der usynligt virker på jorden. Indgår i det kristne treenighedsbegreb.

Nuanceret

Indeholder forskellige synsvinkler på et emne.

Ressourcer

Mængde af fx et materiale, kræfter eller penge, der er til rådighed.

Brændevin

Stærk alkohol som fx snaps.

Samkvem

Det at omgås eller have regelmæssig kontakt med mennesker.

Tran

Flydende fedtstof, der fremstilles ved at koge hvaler, sæler og fisk.

Malt

Spiret og tørret korn.

Omsorgssvigt

Når fx børn ikke får den nødvendige omsorg for at kunne trives og udvikles. Der kan bl.a. være tale om fysisk og psykisk mishandling samt mangelfuld ernæring.

Rationering

Når staten bestemmer, hvor meget den enkelte borger må købe af et bestemt produkt.

Differentierede

Opdelt i forskellige niveauer.

Restriktion

Når personers handlefrihed bliver begrænset af fx love og forbud.

Diskrimination

Når en person bliver behandlet på en nedværdigende måde fx på grund af race, nationalitet, køn eller seksualitet.

Kompetent

Når en person er dygtig inden for et bestemt område.

Udbytte

Når et land tjener på at udnytte et andet land og dets ressourcer.

Rigsdagsvalg

Valg i det danske parlament, som frem til 1953 hed Rigsdagen. Det bestod af to kamre, Landstinget og Folketinget.

DIIS

Dansk Institut for Internationale Studier.

Parameter

Forhold, der bestemmer vurdering eller måling af noget.

Anti-imperialistisk

Modstand mod koloniherredømme.

Eksponent

Repræsentant for en bestemt opfattelse.

Nepotisme

Når en politiker eller embedsmand udnytter sin stilling til at favorisere familie eller venner.

FN’s Børnekonvention

Et sæt internationale regler, der skal sikre at børn overalt i verden har de samme rettigheder.

Storskalalov

Lov der skulle gøre Grønland mere attraktiv for udenlandske mine- og industriselskaber.

Formynderisk

Personer eller myndigheder, der beslutter og styrer hen over hovedet på andre.

Tuberkulosesanatorium

Kursted til behandling af personer med lungesygdommen tuberkulose.

Siriuspatruljen

Dansk militærenhed der patruljerer med hundeslæde i Nordøstgrønland.

Paradoks

Et udsagn eller en situation, som virker selvmodsigende.

Polemisk

Stridslysten udveksling af meninger.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761664365. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018